Terms & Conditions

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van het bedrijf

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Aanbiedingen

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van het product

Artikel 7 – Prijs

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Afhandeling van klachten

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

1. Permanente gegevensdrager: elk middel waarmee de koper of AngelatMyHome gegevens kan opslaan die worden hen persoonlijk op een zodanige manier gecommuniceerd dat toekomstige raadpleging en ongewijzigd reproductie van de opgeslagen gegevens mogelijk is.

2. Het bedrijf: AngelatMyHome

3. Koper: een natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met AngelatMyHome terwijl hij dat niet is handelen in navolging van een beroep voor een bedrijf.

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend één of meer technieken voor communicatie op afstand wordt gebruikt om de overeenkomst te sluiten in het kader van een systeem georganiseerd door AngelatMyHome voor verkoop op afstand, van producten en / of diensten.

Artikel 2. Identiteit van het bedrijf

AngelatMyHome B.V.

nazarethstraat 50

5021vx Tilburg

info@angelatmyhome.com

 Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst op afstand tussen het bedrijf AngelatMyHome  en de koper. AngelatMyHome  sluit nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden uit, inclusief die van levering, op last van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Alvorens een overeenkomst op afstand te sluiten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld aan de koper. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zal het wel zijn gecommuniceerd aan de koper voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand dat de algemene voorwaarden kunnen worden doorgegeven aan AngelatMyHome, het bedrijf en dat ze kosteloos zo snel mogelijk zullen worden verzonden aan de koper.

3. Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door AngelatMyHome  zijn aanvaard. In een dergelijke situatie, zijn andere bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig geldig.

Artikel 4. Aanbiedingen

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn op het aanbod, zal dit dergelijk aanbod expliciet in de aanbieding worden vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de producten en / of te leveren diensten, zodat de koper het product / de dienst adequaat kan beoordelen. Wanneer foto’s maken deel uit van een aanbieding, zijn dit accurate foto’s van de producten en / of diensten die worden verstrekt. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbieding binden het bedrijf AngelatMyHome  niet.

3. Elke aanbieding zal de informatie bevatten die de koper nodig heeft om zijn / haar rechten te kennen en plichten bij het accepteren van het aanbod.

Artikel 5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod aanvaardt en voldoet aan de algemene voorwaarden, op voorwaarde van het bepaalde in artikel 5, lid 4.

2. Als de koper het aanbod op elektronische wijze accepteert, zal het bedrijf AngelatMyHome  onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod via elektronische weg bevestigen.

3. Indien de overeenkomst met elektronische middelen wordt gesloten, neemt het bedrijf AngelatMyHome  de passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beschermen en zorgen voor een veilige omgeving. Als de koper elektronisch wil betalen, zal het bedrijf AngelatMyHome  de juiste veiligheidsmaatregelen treffen.

4. Binnen de grenzen van de wet kan het bedrijf AngelatMyHome  informatie verzamelen over de het vermogen van de koper om zijn / haar verplichtingen ten aanzien van betaling en alle feiten en factoren na te komen die relevant zijn voor het op een verantwoorde manier aangaan van een overeenkomst op afstand. Als dergelijk onderzoek aangeeft dat het bedrijf AngelatMyHome  goede redenen heeft om geen overeenkomst aan te gaan, dan heeft het bedrijf AngelatMyHome  het recht om een bestelling of aanvraag te weigeren of om speciale voorwaarden hiervoor op te leggen, terwijl wordt uitgelegd waarom.

5. Het bedrijf AngelatMyHome  zal de volgende informatie naar de koper sturen samen met de product of dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat de koper deze permanent kan opslaan op een datadrager of op een toegankelijke manier.

a. Het bedrijf, het bezoekadres van AngelatMyHome : waar de koper zich kan wenden in geval van een klachten.

b. Informatie over de service na aankoop en eventuele garantie.

c. De prijs inclusief eventuele belastingen op het product, de service of digitale inhoud; in zoverre van toepassing op de kosten van levering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

6. Indien het bedrijf, AngelatMyHome , zich ertoe heeft verbonden een reeks producten of diensten te leveren, de bepaling in de vorige paragraaf is alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Prijs

1. De prijzen van de aangeboden producten en / of diensten worden niet verhoogd gedurende de periode van geldigheid, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere overheidsheffingen.

2. In afwijking van de vorige paragraaf kan het bedrijf AngelatMyHome  producten aanbieden of diensten met variabelen prijzen. Dit is van toepassing op producten of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt die buiten het bedrijf van AngelatMyHome  liggen.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst zullen alleen plaatsvinden als:

a. Ze het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen, of:

b. De koper gerechtigd is om de overeenkomst te annuleren voor de dag waarop de prijsverhoging van toepassing is.

Artikel 7. Conformiteit en garantie

1. Het bedrijf, AngelatMyHome , garandeert dat de producten en / of diensten zullen voldoen aan de overeenkomst, conform de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen of betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de bepalingen van de wet en / of overheidsvoorschriften bestaande op de datum van overeenkomst werd aangegaan.

2. Indien overeengekomen, het bedrijf AngelatMyHome , in zoverre dat het product geschikt is voor normaal gebruik. De bedrijf, AngelatMyHome  is niet verantwoordelijk voor de weerstand van de geleverde producten door de effect van vocht, extreme UV-straling, geen juist gebruik of extreme omgevingsfactoren.

Artikel 8. Levering en uitvoering

1. Het bedrijf, AngelatMyHome , zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van aanvragen voor het leveren van diensten.

2. Het door de koper aan het bedrijf AngelatMyHome opgegeven adres is de plaats van levering.

Het bedrijf AngelatMyHome  is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper mogelijk lijdt bij late levering door AngelatMyHome.

3. Indien door overmacht het bedrijf AngelatMyHome  niet kan leveren conform de overeenkomst, het bedrijf AngelatMyHome , zal de koper zo snel mogelijk informeren en zal niet aansprakelijk zijn voor het betalen van enige schade. 4. In geval van overmacht kan het bedrijf AngelatMyHome , na overleg met de koper, de overeenkomst verwerpen of de levering opschorten tot het moment dat de situatie van kracht is zodra de overmacht ophoudt.

5. Het bedrijf AngelatMyHome  is niet aansprakelijk voor eventuele contractbreuken met de koper, indien dit niet toe te rekenen is aan de onderneming AngelatMyHome kosten op grond van de wet, de overeenkomst of de gemeenschappelijke opinies.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, rust het risico van beschadiging en / of vermissing van producten bij het bedrijf AngelatMyHome , tot het moment van levering aan de koper. Als het product is tijdens het transport beschadigd is, is de aansprakelijkheid van de firma AngelatMyHome  beperkt tot het maximum schadevergoeding vastgesteld door de vervoerder en / of de transportverzekering.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

1. Wanneer het bedrijf, AngelatMyHome , een overeenkomst sluit, kan dit de replicatie inhouden en / of publicatie van werken van derden die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, publicaties, replicaties en / of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld schilderijen, tekeningen, foto's, foto's of logo's) door de koper is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de derde partij die de intellectuele eigendomsrechten bezit.

2. De koper mag het auteursrechtelijk beschermde materiaal gebruiken van AngelatMyHome alleen voor privégebruik en in de familiekring. In geen geval mogen de foto's zijn gereproduceerd of openbaar gemaakt zonder toestemming van het bedrijf AngelatMyHome.

3. De inhoud van de website van AngelatMyHome  mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, zoals privé-doeleinden. De gebruiker mag de inhoud van de site niet kopiëren of doorsturen, verspreiden of deze beschikbaar stellen aan derden voor financieel gewin zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bedrijf AngelatMyHome.

 Artikel 10. Betaling

1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, zullen de bedragen verschuldigd door de koper vooraf moeten worden betaald, na het plaatsen van de bestelling.

2. De koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of diensten, voordat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De koper is verplicht om het bedrijf AngelatMyHome  te informeren van fouten in de verstrekte of vermelde details.

4. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de koper, nadat hij dit heeft gedaan.

op de hoogte gebracht door het bedrijf AngelatMyHome  van te late betaling en het bedrijf AngelatMyHome  heeft de koper een termijn van 14 dagen gegeven om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en te betalen binnen de periode van 14 dagen, als gevolg van wettelijke rente plus het nog uitstaande bedrag en het bedrijf AngelatMyHome heeft het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 11. Afhandeling van klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten worden ingediend bij het bedrijf AngelatMyHome  binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, nadat de koper dit heeft gedaan nota genomen van de tekortkomingen

2. Klachten ingediend bij het bedrijf AngelatMyHome , zullen binnen 14 dagen worden beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal het bedrijf AngelatMyHome dit communiceren binnen 14 dagen door de ontvangst van de klacht te bevestigen en aan te geven wanneer de koper een meer gedetailleerde reactie mag verwachten

 Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle geschillen die voortvloeien uit en / of betrekking hebben op de aanbiedingen. Citaten, deze algemene voorwaarden en voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.